Delen met een vriend(in):

December = feestmaand

En Feestmaand = Actiemaand :-)

Aendekerk Immo deelt geschenkjes uit.

Artikel 1 – Organisatie
De actie wordt georganiseerd door Aendekerk Immo, met maatschappelijke zetel te B-3640 Kinrooi, Venlosesteenweg 56. Deelname is mogelijk na het zien verschijnen van onze advertentie op Zimmo, (het inplannen van een waardebepaling) en het beopdrachten van ons kantoor met de verkoop van je pand.

Artikel 2 – Periode
Deelname is mogelijk van 1 december 2020 t/m 31 december 2020.

Artikel 3 – Spelregels
De deelnemer moet voldoen aan het volgende

  • Er wordt een waardebepaling ingepland in de maand december 2020, met uiterlijke datum voor de waardebepaling op 15/01/2020.
  • Uiterlijk 1 maand na het uitvoeren van de waardebepaling door Aendekerk Immo wordt Aendekerk Immo beopdracht met de verkoop van het pand.
  • De deelnemer zal de post betreffende de tekoopstelling van het pand op de eigen tijdlijn (Facebook of Instagram) sharen en daarbij @aendekerkimmo hierin taggen.
  • Het pand wordt effectief door bemiddeling van Aendekerk Immo verkocht.
  • Het deelnemen aan deze actie houdt de aanvaarding in van dit reglement.
  • De prijs is niet overdraagbaar.
  • Deelname aan de actie wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België, met uitzondering van de personeelsleden van Aendekerk Immo.

Artikel 4 – Winnaar en prijs
Er zijn 2 mogelijke prijzen. Elke deelnemer ontvangt één prijs.

Artikel 5 – Uitsluiting
Aendekerk Immo kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de actie, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden, zoals voorzien in artikel 3, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik.

Artikel 6 – Informatie over de prijs
De prijs is, naar keuze en in overleg te bepalen met de winnaar:

  • een ontbijtbox voor 2 personen;
  • een mix & matchbox (heerlijk zoet :-) voor 4 personen.

De prijs is niet overdraagbaar aan derden. Er wordt ook geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien.

Artikel 7 – Overmacht
Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Aendekerk Immo de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Aendekerk Immo ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 8 – Wijziging van de actie
De organisatoren van de actie behouden zich het recht voor de actie of het verloop ervan te wijzigen, indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de actie zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 9 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Aendekerk Immo zal inwinnen naar aanleiding van deze actie zullen niet meegedeeld worden aan derden, behalve in het kader van artikel 11 alinea 2 van dit reglement.

Artikel 10 – Eventuele klachten
Het deelnemen aan deze actie houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator. Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de actieperiode, naar de maatschappelijke zetel van Aendekerk Immo. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Limburgse rechtbanken.

Artikel 11 – Algemeen
Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht.

De deelnemers geven de uitdrukkelijke toestemming aan Aendekerk Immo om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.

Ik verkoop mijn pand
Je woning verkopen is allesbehalve een alledaagse bezigheid. Er komt heel wat bij kijken, en dat niet alleen op praktisch en administratief vlak. Wij staan je hier graag in bij. Contacteer ons voor een gesprek en krijg meteen deskundig advies over de waarde van jouw pand. Ieder verkoopproces begint namelijk bij een objectieve waardebepaling van je woning.